• Регистратура: 032/ 692 502
  • За дарение: 0878856746 и 0885819416
  • Емайл: mtbplovdiv@mtb-plovdiv.com

Лекар, началник Отделение по образна диагностика

ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание чл. 90 ал. 1 от КТ във връзка с  чл. 91 от КТ и чл. 68, ал.4 и ал. 7 от Закона за лечебните заведения, Многопрофилна транспортна болница – Пловдив ОБЯВЯВА КОНКУРС за  следната длъжност:

 Лекар, началник Отделение по образна диагностика” в МТБ - Пловдив

  1. Описание на длъжността:

Лекар, началник  Отделение по образна диагностика в МТБ – Пловдив планира, организира, контролира и отговаря за цялостната дейност в отделението, като осигурява управление на диагностичните дейности в отделението, съответното им отразяване в медицинската документация и управление на ресурсите на отделението.

  1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, на които лицето трябва да отговаря:

-да е български гражданин;

-да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията и да не е лишавано от право да упражнява професията си;

-да не му е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл.188 т.3 от КТ и трудовото му правоотношение да не е прекратявано на основание чл.330 ал.2 т.6 от КТ или на основание чл.328 ал.1 т.5 от КТ;

-да притежава добри практически умения за работа със системен и приложен софтуер;

- да има висше образование, с образователно – квалификационна степен „магистър“ по медицина и призната специалност по профила на отделението;

- да има трудов стаж - не по-малко от 10 (десет) години след придобиване на специалност;

- да притежава сертификати за професионална квалификация;

- да декларира участие в работата на извънболничната помощ в МТБ - Пловдив.

  1. Начин на провеждане на конкурса - чрез защита на проект на тема „Програма за развитие и управление на Отделение по образна диагностика за три годишен период в условия на работа по договор с НЗОК и извършването на експертна дейност в МТБ - Пловдиви събеседване.

На основание чл. 93, чл.94 и чл.95 от КТ конкурсът  ще се проведе в три етапа:

  1. Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания на 31-я ден от деня, следващ публикуването на обявата в местния печат за допускане на кандидатите до втория етап на конкурса. Когато 31-я ден се пада почивен или официален празник провеждането на първия етап ще се извърши в първия работен ден.
  2. Оценка на представените проекти от допуснатите до втори етап кандидати и защита на представените проекти.
  3. Събеседване по въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на държавните  лечебни заведения /ЗЛЗ, НРД, ЗЗО и др./.

  4. Необходими документи за участие в конкурса:

Писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса, към което кандидатът прилага:

-автобиография – тип CV;

-декларация, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода; не е лишен от правото да заема определена длъжност;

-медицинско свидетелство;

-копия на документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

-копия на документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж ;

-копия на други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

Проект на тема : „Програма за развитие и управление на Отделение по образна диагностика за три годишен период в условия на работа по договор с НЗОК и извършването на експертна дейност в МТБ - Пловдив”.

Писменото заявление и приложените към него документи се подават в деловодството на МТБ – Пловдив в запечатан непрозрачен плик, на който е обозначен подателят и конкурсът за който е предназначен. В този плик се поставя друг отделен непрозрачен плик с разработката на проекта с надпис „Програма за развитие и управление на Отделение по образна диагностика за три годишен период  в условия на работа по договор с НЗОК и извършването на експертна дейност в МТБ - Пловдив

  1. Място и срок за подаване на документите:

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса, лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в сградата на МТБ – Пловдив, всеки работен ден от 9.00 часа до 14.00 часа в срок от 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата в печата.

Функционалната типова длъжностна характеристика за длъжността „Лекар, началник Отделение по образна диагностика”  е на разположение на кандидатите в Деловодството на МТБ – Пловдив.