• Регистратура: 032/ 692 502
  • Емайл: mtbplovdiv@mtb-plovdiv.com

ОБЯВА за разкриване на заведение за хранене

ОБЯВА

МТБ – Пловдив открива процедура - търг с тайно наддаване по реда на глава V от ППЗДС за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „МТБ - Пловдив".
Предмет на търга е: площ от 30,17 кв.м., представляваща част от фоайе до регистратурата на първия етаж на блок „Г”, находящи се в МТБ – Пловдив, ул. „Колхида” – продължение, за разкриване на заведение за хранене от тип „Заведение за бързо обслужване” – Фаст-фууд.

Специфични условия към участниците в търга:
1.Участниците следва да подават оферти за цялата площ.
2. Имотът, подлежащ на отдаване под наем да се ползва само по предназначение, без право да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.

Начална месечна наемна цена, под която участниците в търга не могат да оферират е в размер на 400 (четиристотин) лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 25.06.2024г. от 10,00 часа в сградата на МТБ Пловдив, ет.2.
Тръжната документация за участие в процедурата е достъпна на интернет страницата на МТБ – Пловдив www.mtb-plovdiv.com и всички заинтересовани лица могат да я изтеглят безплатно.

 

Тръжни книжа