• Регистратура: 032/ 692 502
 • Емайл: mtbplovdiv@mtb-plovdiv.com

Клинична лаборатория

 • Home
 • Отделения
 • Диагностично-консултативен блок
 • Клинична лаборатория

Клинична лаборатория има акредитационна оценка „отлична“ за срок от пет години.

Лабораторията осигурява денонощен анализ на биологичен материал, в чиста и безопасна среда, чрез модерни и надеждни методики и апаратура, с квалифициран и отзивчив колектив, с наличие на специалисти, които могат да посъветват относно подбора на анализите и интерпретацията на резултатите, при поддържане на широк репертоар от изследвания:

 • Урина - рН, специфично тегло, полуколичествени изследвания на белтък, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген, билирубин, кръв и седимент, количествено изследване на белтък и глюкоза, микроалбуминурия, селективност на протеинурия; парапротеини;
 • Кръвна картина - Определяне на хемоглобин, хематокрит, изброяване на еритроцити, левкоцити и тромбоцити, изчислени индекси, СУЕ, ДКК, морфология на кръвните клетки, изброяване на ретикулоцити;
 • Хемостазни показатели - Време на кървене и време на съсирване, РТ, аРТТ, фибриноген, ТТ, Д- димери;
 • Клинико-химични изследвания - глюкоза, креатинин, уреа, общ белтък, албумин, билирубин /общ и директен/, АСАТ, АЛАТ, КК, КК - МБ, АФ, ГГТ, LDH, амилаза , пикочна киселина, холестерол, триглицериди, холестерол в HDL и LDL, калий, натрий, калций, магнезий, неорг. фосфор, хлор, серумно желязо, ТЖСК, гликиран хемоглобин, холинестераза, лактат, липаза, тропонин;
 • Функционални изследвания - КЗП и УЗП, обременяване с глюкоза, Зимницки, креатининов клирънс;
 • Ликвор - белтък, албумин, захар, ензими и микроелементи, лактат, имуноглобулини;
 • Изпражнения - окултни кръвоизливи, микроскопия на нативен препарат;
 • Хормонални изследвания - тиреоидни и репродуктивни хормони, туморни маркери;
 • Кръвно-газов анализ - рН, рО2, рСО2, изчислени параметри на КАС.

Създадената организация на лабораторната дейност гарантира високо качество, чрез софтуерен продукт, автоматизиращ всички етапи в клинична лаборатория - лабораторна информационна система iLab.

Лабораторията отговаря на стандартите в здравеопазването от трето ниво на компетентност.

Лабораторията има сключен договор с НЗОК за оказване на доболнична медицинска помощ.

0885 397985

Д-р Ася Козанова

Началник лаборатория

Лидия Попова

Старши лаборант клинична лаборатория

032 277 633

Телефон за връзка

Приемна