• Регистратура: 032/ 692 502
  • Емайл: mtbplovdiv@mtb-plovdiv.com

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ В МНОГОПРОФИЛНА ТРАНСПОРТНА БОЛНИЦА – ПЛОВДИВ

1. Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя при следните кумулативни условия:

1.1. Качество на сигнализиращото лице: физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в качеството му на:

1. работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;

2. лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;

3. доброволец или стажант;

4. кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;

5. работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;

6. всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.

1.2. Предметна област на сигналите за нарушения:

Сигналите трябва да се отнасят до нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, посочени в Приложение към чл. 3, ал. 1 и 3 от ЗЗЛПСПОИН – Част I и Част II:

1. в областта на:

а) обществените поръчки;

б) финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

в) безопасността на транспорта;

г) опазването на околната среда;

д) общественото здраве;

е) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

ж) сигурността на мрежите и информационните системи;

2. нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3. извършено престъпление от общ характер, за което лицето е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

4. нарушения на българското законодателство в областта на:

а) правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;

б) трудовото законодателство;

в) законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

И

Да не се отнасят до нарушения:

1. на правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и националната сигурност, когато те попадат в обхвата на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

2. на защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация;

3. които са станали известни на лица, упражняващи правна професия и за които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна;

4. на поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето;

5. на тайната на съдебното съвещание;

6. на правилата на наказателното производство.

1.3. Сигнализиращото лице да е подало сигнал за нарушение чрез вътрешен или външен канал при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН и е имало основателна причина да счита, че подадената от него информация е била вярна към момента на подаването на сигнала.

1.4. Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя и на:

а) лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;

б) лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането;

в) юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст;

г) лица, които публично оповестяват информация за нарушения и за която са постъпили данни в КЗЛД или е поискана защита от съответното лице, оповестило информацията.

2. Данните за контакт относно използването на канал за вътрешно подаване на сигнали са, както следва:

2.1. писмено:

по e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

по поща на адрес: Пловдив, ул. Колхида – продължение

2.2. устно – на място в КЗЛД на адрес: Пловдив, ул. Колхида – продължение, ет.2, ст. 213

За служител, който отговаря за разглеждането на сигнали в МТБ – Пловдив се определя длъжностното лице по защита на личните данни –, 032/277-607;

Подаване на писмен сигнал – сигнализиращото лице подава писмен сигнал чрез изпращане на сигнала по поща, с куриер, чрез електронна поща или лично на място.

Подаване на устен сигнал – устно подаване на сигнали се осъществява чрез лична среща на подателя със служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, по искане на сигнализиращото лице в уговорен между страните подходящ срок.

Устният сигнал се документира, чрез попълване на утвърдения формуляр, от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ